والا آموز والا آموز
پروفسور حسین اخلاقی

دکتری روان شناسی کودکان استثنایی از آلمان (سال 1369)
کارشناسی ارشد Social Education از آلمان (سال 1363)
لیسانس مشاوره و راهنمایی از دانشگاه ابوریحان (سال 1352)
استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

فارغ التحصیل دوره چگونگی تدریس در دانشگاه از دانشگاه کاسل آلمان

استاد مدارس عالی آلمان

مشاور مدارس راهنمایی در ایران به مدت 5 سال

آموزگار مدارس آبادان

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

موسس مرکز توانبخشی روان کودک در مشهد

تالیف ها:

کتاب الگوهای رشد کودک

توانبخشی کودکان سندرم داون

دوره های فعال 0

استعلام کارنامه و گواهینامه

عضویت در خبرنامه