والا آموز والا آموز
دکتر عباس مولوی

فوق دكترای پزشكی روان تنی
دكتراي روان شناسی سلامت
كارشناس ارشد روان شناسی
كارشناس پرستاری
مربی رسمی انجمن قلب ايران

تدريس در دانشكده پزشكی دانشگاه تهران واحد كيش

سابقه تدريس در دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه

سابقه تدريس در سازمان هلال احمر كشور

سابقه تدريس در هيات مديره سازمان نظام پرستاری

و ده ها مورد ديگر

مدير عامل موسسه مثبت زندگی كيش با محوريت فعاليت پيشگيری از آسيب های اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه، فعاليت های آموزشی

مدير كلينيك های بيمارستان كيش

مدير كلينيك جامع سلامت (سرطان-ديابت-فشار خون)

مسؤل بخش آنكولو‍‍ژی بيمارستان امام رضا(ع) كرمانشاه به مدت 6 سال

سوپروايزر آموزشی فوريت های پزشكی استان كرمانشاه

سوپروايزر آموزشی بيمارستان بيستون كرمانشاه

سوپروايزر بيمارستان امام رضا(ع) كرمانشاه

مسؤل واحد جستجو و نجات در سيستم فرماندهی بحران بيمارستان امام رضا(ع)

مربی سازمان هلال احمر كشور

سوپروايزر آموزشی بيمارستان كيش

سوژروايزر بالينی بخش های مراقبت ويژه بيمارستان كيش

دوره های فعال 0

استعلام کارنامه و گواهینامه

عضویت در خبرنامه